Büş,17,İstanbul felam.
- https://twitter.com/bsradgrmnc

Bana ne yaşattıysan,dilerim aynısını sen de yaşarsın.

nuveda:

"Ben de tam seni öpecektim, ağzımdan aldın."

(buzkamyoneti gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter