Büş,17,İstanbul felam.

Keşke sarılabilseydik şuan. Çok istedim.

yuzmeyibilmeyenbalik:

Hep istedim

(Kaynak: likorlucikolataseverim)

Oğuz Atay (via sozlesmelisair)

(kitapkurduasdsf gönderdi)

Durup dururken seviyorum işte.
Sevip duruyorum.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter