Büş,17,İstanbul felam.

thatsfuckingbitches:

themissimurg:

hiç imkansız birini sevdiniz mi?

siz sevdiğiniz kadının sigara izmaritlerini biriktirmek ne demektir, bilir misiniz!

hassiktir ya

(ballipopcorn gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter